MÌNH NGHIỆN THUỐC, LÀ DO THUỐC, HAY DO CHÍNH MÌNH?